Bài 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 14 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm các cặp số nguyên x, y biết:

a. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b. Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

a. Ta có: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 ⇔ x.y = 3.4 ⇒ x.y = 12

Và 12 = 1. 12 = (-1).(-12) = 2.6 = (-2).(-6) = 3.4 = (-3).(-4)

Ta lần lượt có các giá trị của x, y như sau:

x = 12 ⇒ y = 1            x = -1 ⇒ y = -12

x = 6 ⇒ y = 2            x = -2 ⇒ y = -6

x = 4 ⇒ y = 3            x = -3 ⇒ y = -4

x = 3 ⇒ y = 4              x = -4 ⇒ y = -3

x = 2 ⇒ y = 6             x = -6 ⇒ y = -2

x = 1 ⇒ y = 12             x = -12 ⇒ y = -1

b. Áp dụng Tính chất cơ bản của phân số: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-phan-so-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học