Tìm x, biết: a) căn (x-3)^2 = 9; b) căn (4x^2+4x+1) = 6Video Bài 35 trang 20 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 35 trang 20 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm x, biết:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

- Với x ≥ 3 thì |x - 3| = x - 3 nên ta được:

x - 3 = 9 ⇔ x = 12

- Với x < 3 thì |x - 3| = 3 - x nên ta được:

3 - x = 9 ⇔ x = -6

Vậy phương trình có hai nghiệm: x = 12; x = -6

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-4-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong.jsp