Bài 4 trang 77 sgk Lịch Sử 6Bài 4: Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp dành lại độc lập cho Tổ quốc ?

Lời giải:

   Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 28 khác:

Câu hỏi (trang 77)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


on-tap-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học