Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 18Bài 4: Số trung bình cộng

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 18 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 18: Kết quả kiểm tra của lớp 7A (với cùng đề kiểm tra của lớp 7C) được cho qua bảng "tần số" sau đây. Hãy dùng công thức trên để tính điểm trung bình của lớp 7A (bảng 21):

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 18 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 18 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-trung-binh-cong.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học