Bài 68 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 3

Video Giải Bài 68 trang 88 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 68 (trang 88 SGK Toán 7 tập 2): Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

a) Hãy tìm điểm M cách đều hai cạnh góc xOy và cách đều hai điểm A, B.

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?

Lời giải:

a) Tìm M khi độ dài đoạn OA, OB là bất kì.

Vì M cách đều hai cạnh Ox, Oy của xOy ^ nên M nằm trên đường phân giác Oz của xOy ^ (1).

Vì M cách đều hai điểm A, B nên M nằm trên đường trung trực của đoạn AB (2).

Từ (1) và (2) ta xác định được điểm M là giao điểm của đường phân giác Oz của xOy ^ và đường trung trực của đoạn AB.

Giải bài 68 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

b) Tìm M khi OA = OB.

Nếu OA = OB thì ∆AOB cân tại O nên tia phân giác xOy ^ cũng là trung trực của AB.

Do đó mọi điểm trên tia phân giác xOy ^ sẽ cách đều hai cạnh Ox, Oy và cách đều hai điểm A và B.

Vậy khi OA = OB thì có vô số điểm M thỏa mãn các điều kiện ở câu a. 

Giải bài 68 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

+ Mọi điểm nằm trên đường phân giác của một góc đều cách đều hai cạnh của góc đó.

+ Mọi điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng đều cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn tập chương 3 phần hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học