Bài 38 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Luyện tập (trang 40-41 sgk Toán 7 Tập 2)

Video Giải Bài 38 trang 41 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 38 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2): Cho các đa thức:

       A = x2 – 2y + xy + 1;

       B = x2 + y – x2y2 – 1

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B;         b) C + A = B.

Lời giải:

Ta có: A = x2 – 2y + xy + 1; B = x2 + y – x2y2 – 1

a) C = A + B = (x2 – 2y + xy + 1) + (x2 + y – x2y2 – 1)

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y – x2y2 – 1

C = (x2+ x2) + (– 2y + y) + xy – x2y2 + (1 – 1)

C = 2x2 – y + xy – x2y2 + 0

C = 2x2 – y + xy – x2y2.

Vậy đa thức C = 2x2 – y + xy – x2y2.

b) C + A = B ⟹ C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = (x– x2) + (y + 2y) – x2y2 – xy + (−1 – 1)

C = 0 + 3y – x2y2 – xy – 2

C = 3y – x2y2 – xy – 2.

Vậy đa thức C = 3y – x2y2 – xy – 2.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-da-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học