Bài 29 trang 91 Toán 7 Tập 1Video Bài 29 trang 92 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'O'y' có bằng nhau hay không ?

Lời giải:

Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

- Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

- Từ O’ vẽ O’y’//Oy sao cho góc Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là góc nhọn.

Ta được trường hợp hình vẽ trên

Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học