Bài 28 trang 91 Toán 7 Tập 1Video Bài 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Lời giải:

Giải bài 28 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng xx’ bất kì.

- Lấy điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

- Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học