Bài 17 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2Bài 4: Số trung bình cộng

Luyện tập (trang 20-21-22 sgk Toán 7 Tập 2)

Video Giải Bài 17 trang 20 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 17 (trang 20 SGK Toán 7 tập 2): Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N = 50

Bảng 25

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng:

X ¯ = 3.1+4.3+5.4+6.7+7.8+8.9+9.8+10.5+11.3+12.2 50 = 384 50 =7,68

Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh là 7,68 phút.

b) Tần số lớn nhất là 9, giá trị ứng với tần số 9 là 8.

Vậy mốt của dấu hiệu: Mo = 8.

Kiến thức áp dụng

Dựa vào bảng ‘tần số’, ta có thể tính số trung bình cộng của một dấu hiệu như sau :

+ Nhân từng giá trị với tần số tương ứng

+ Cộng tất cả các tích vừa tìm được

+ Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số)

Ta có công thức :

Giải bài 14 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Trong đó :

x1;x2;x3;…xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X

n1;n2;n3;…nk là k tần số tương ứng.

N là số các giá trị.

+ Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng ‘tần số’, kí hiệu là M0

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 4 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-trung-binh-cong.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học