Bài 14 trang 112 Toán 7 Tập 1Video Bài 14 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết AB = KI, góc B = góc K.

Lời giải:

Giải bài 14 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có:

góc B = góc K nên B, K là hai đỉnh tương ứng

AB = KI nên A, I là hai đỉnh tương ứng

Nên ΔABC = ΔIKH

Kiến thức áp dụng

+ Dựa vào định nghĩa hai tam giác bằng nhau:

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-tam-giac-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học