Bài 4 trang 92 SBT Toán 6 Tập 2Bài 6: Tia phân giác của góc

Vẽ ∠xOy = 50o. Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Dùng giả thiết trên cho các bài số 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sau đây. Hãy chọn kết quả đúng.

Bài 4 trang 92 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Số đo của góc mOz bằng

(A) 25o ;

(B) 90o;

(C) 115o;

(D) 155o;

Lời giải:

Chọn đáp án D 155o

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-tia-phan-giac-cua-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học