Bài 16 trang 87 Toán 7 Tập 1Video Bài 16 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 16 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng eke

Lời giải:

Giải bài 16 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Thứ tự vẽ đường thẳng d' và d' ⊥ d như sau (hình vẽ):

- Đặt eke sao cho một mép góc vuông của eke đi qua điểm A mép góc vuông kia của eke nằm trên đoạn thẳng d

- Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của eke đi qua điểm A

- Dùng eke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phía thành đường thẳng d' vuông góc với d

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-vuong-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học