Bài 11.3 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 11.3 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n + 5) chia hết cho 2.

Lời giải:

   + Xét TH1: n chẵn

Suy ra n chia hết 2, do đó n(n + 5) cũng chia hết cho 2.

   + Xét TH2: n lẻ

Suy ra n + 5 chẵn

Do đó (n + 5) chia hết 2

Vậy n(n +5) chia hết cho 2.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-11-dau-hieu-chia-het-cho-2-cho-5.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học