Bài 130 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 130 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182

Lời giải:

Vì các số chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng là 0.

Mà 136 < n < 182 nên ta có: n ∈ {140; 150; 160; 170; 180}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-11-dau-hieu-chia-het-cho-2-cho-5.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học