Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến xVideo Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 49 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 49: Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay khác:


bai-3-do-thi-cua-ham-so-y-ax-b.jsp