Vẽ đồ thị của các hàm số: y = 2x; y = 2x + 5; y = -2/3x và y = -2/3x + 5Video Bài 15 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 15 trang 51 SGK Toán lớp 9 Tập 1: a) Vẽ đồ thị của các hàm số

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? Vì sao ?

Lời giải:

a)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

- Với hàm số y = 2x: cho x = 1 => y = 2.1 = 2 ta được M(1; 2).

- Với hàm số y = 2x + 5:

    cho x = -2,5 => y = 2(-2,5) + 5 = 0 ta được E(-2,5; 0)

    cho x = 0 => y = 5 ta được B(0; 5)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Bốn đường thẳng đã cho cắt nhau tại các điểm O, A.

Vì đường thẳng y = 2x + 5 song song với đường thẳng y = 2x,

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

=> tứ giác OABC là hình bình hành (có hai cặp cạnh song song).

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:


bai-3-do-thi-cua-ham-so-y-ax-b.jsp