Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 48



Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 48 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 48: x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x3 – 4x hay không? Vì sao ?

Lời giải

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = -2 là: (-2)3 – 4.( - 2) = – 8 + 8 = 0

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = 0 là: 03 – 4.0 = 0 – 0 = 0

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = 2 là: 23 – 4.2 = 8 – 8 = 0

Vậy x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x3 – 4x

( vì tại các giá trị đó của biến, đa thức có giá trị bằng 0)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 48: Trong các số cho sau, với mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

a) Ta có: 

P 1 4 =2. 1 4 + 1 2 =1 ;

P 1 2 =2. 1 2 + 1 2 = 3 2 ;

P 1 4 =2. 1 4 + 1 2 =0 .

Ta thấy P 1 4 =0 nên x= 1 4 là nghiệm của đa thức P(x).

b) Q(3) = 32 – 2.3 – 3 = 9 – 6 – 3 = 0;

Q(1) = 12 – 2.1 – 3 = 1 – 2 – 3 = – 4;

Q(–1) = (–1)2 – 2.( –1) – 3 = 1 + 2 – 3 = 0.

Ta thấy Q(3) và Q(–1) đều bằng 0 nên x = 3 và x = –1 là nghiệm của đa thức Q(x).

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


nghiem-cua-da-thuc-mot-bien.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học