Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 40Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 40 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 40: Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.

Lời giải

Ta có hai đa thức:

C = 12x5 + 3y4-7x3 y + 2xy - 10

D = x5- y4 + x2 y + 9xy + 2

C – D = (12x5 + 3y4-7x3 y + 2xy - 10) – (x5- y4 + x2 y + 9xy + 2)

       = 12x5 + 3y4 - 7x3 y + 2xy-10 – x5 + y4 - x2 y - 9xy - 2

       = (12x5 – x5) + (3y4 + y4) - 7x3 y - x2 y + (2xy - 9xy) + ( - 10 -2)

       = 11x5 + 4y4 - 7x3 y -x2 y – 7xy – 12

Vậy đa thức 11x5 + 4y4-7x3 y - x2 y – 7xy – 12 là hiệu của hai đa thức C và D

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-da-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học