Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 66Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 66: Dựa vào hình 22, hãy cho biết:

+) AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC hay không?

+) Các tỉ số AG AD , BG BE , CG CF bằng bao nhiêu?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

+) AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC: Vì trên hình 22 ta thấy, D là trung điểm BC.

+) Dựa vào hình vẽ ta thấy:

AG=6;AD=9 AG AD = 6 9 = 2 3

BG=4;BE=6 BG BE = 4 6 = 2 3

CG=4;CF=6 CG CF = 4 6 = 2 3

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-trung-tuyen-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học