Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 28Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 28 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 28: Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 và tại Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7.

Lời giải

- Thay x = 1 vào biểu thức 3x2 – 9x, ta có:

3.12-9.1 = 3.1 - 9 = 3 - 9 = -6

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là – 6

- Thay Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 vào biểu thức trên, ta có:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 28: Đọc số em chọn để được câu đúng:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Thay x = - 4 và y = 3 vào biểu thức x2 y, ta có:

(-4)2.3 = 16.3 = 48

⇒ giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 và y = 3 là: 48

Vậy chọn số 48 để được câu đúng.

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học