Bài 12 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Video Giải Bài 12 trang 20 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 12 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1 3 lượng nước chảy vào.

a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong a phút.

b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 30; a = 50.

Lời giải:

a) Sau a phút, vòi nước chảy vào bể được ax (lít).

Sau a phút, vòi nước chảy ra ngoài được ax 3 (lít).

Sau a phút số nước có thêm trong bể là:

ax ax 3 = 2ax 3 (1)

b) Thay x = 30, a = 50 vào (1) ta có số nước có thêm trong bể là:

2.50.30 3 =1000 (lít).

Vậy với x = 30 và a = 50 thì số nước có thêm trong bể là 1 000 lít.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp