Học XML cơ bản và nâng cao

XML là viết tắt của Extensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) và là một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên text được kế thừa từ Standard Generalized Markup Language (SGML).

Loạt bài hướng dẫn này trình bày cho bạn các khái niệm cơ bản về XML. Bài hướng dẫn được chia thành ba phần: Cơ bản về XML, Hoạt động XML nâng cao và Các XML Tool. Các phần được phân chi một cách hợp lý và mỗi phần bao gồm các chủ đề liên quan tới phần đó cũng như các ví dụ đa dạng và hữu ích.

Các tính chất của XML:

  • XML là ngôn ngữ có tính chất đánh dấu
  • Được thiết kế để lưu trữ và truyền tải dữ liệu
  • Xuất hiện cuối thập niên 90
  • Theo chuẩn W3C từ năm 1998
  • Có thể tự mô tả dữ liệu
  • Có thể chứa dữ liệu, nhưng lại không thể hiển thị
  • Không được định nghĩa trước. Bạn phải tự định nghĩa các thẻ XML
  • Là một ngôn ngữ và nền tảng độc lập

Để việc học tập có hiệu quả, và để giúp bạn hứng thú hơn với bài học, trước khi bắt đầu loạt bài này, bạn nên có sự hiểu biết nhất định về HTML và JavaScript.'); } Tài liệu giáo viên