Bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)

B - Bài tập

Video Bài 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương trình:

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔ 2 – x < 5.4 (Nhân cả hai vế với 4 > 0)

⇔ 2 – x < 20

⇔ 2 – 20 < x (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -x và 20)

⇔ -18 < x hay x > -18.

Vậy bất phương trình có nghiệm x > -18.

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔ 3.5 ≤ 2x + 3 (Nhân cả hai vế với 5 > 0)

⇔ 15 ≤ 2x + 3

⇔ - 2x ≤ 3 – 15 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử 15; 2x)

⇔ - 2x ≤ - 12

⇔ x ≥ 6 (Chia cả hai vế cho - 2 < 0)

Vậy bất phương trình có nghiệm x ≥ 6.

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

( nhân cả hai vế với 15 > 0)

⇔ 5( 4x – 5) > 3( 7- x)

⇔ 20x – 25 > 21 – 3x

⇔ 20x + 3x > 21 + 25 (chuyển vế hạng tử - 25; - 3x)

⇔ 23 x > 46

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔ x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là x > 2 .

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

(Quy đồng mẫu)

⇔ -3(2x + 3) ≥ -4(4 – x )(nhân cả hai về với 12 > 0).

⇔ -6x – 9 ≥ -16 + 4x

⇔ 16 – 9 ≥ 4x + 6x (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -6x và -16)

⇔ 7 ≥ 10x

⇔ 0,7 ≥ x hay x ≤ 0,7

Vậy bất phương trình có nghiệm x ≤ 0,7.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Bài Ôn tập chương 4 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so-8.jsp