Bài 3 trang 67 Toán 8 Tập 1Video Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 67 SGK Toán 8 Tập 1): Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều".

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính B̂,D̂ biết rằng  = 100º, Ĉ = 60º

Giải bài 3 trang 67 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a) Ta có:

AB = AD (gt) ⇒ A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt) ⇒ C thuộc đường trung trực của BD

Vậy AC là đường trung trực của BD

b) Xét ΔABC và ΔADC có:

   AB = AD (gt)

   BC = DC (gt)

   AC cạnh chung

⇒ ΔABC = ΔADC (c.c.c)

Giải bài 3 trang 67 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Kiến thức áp dụng

+ Trong một tứ giác, tổng bốn góc bằng 360º.

+ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút.

M ∈ đường trung trực AB ⇔ MA = MB.

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 1 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


tu-giac.jsp