Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90Bài 4: Hai đường thẳng song song

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90: Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Các đường thẳng song song với nhau là a và b ; m và n

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học