Bài 93 trang 45 Toán 7 Tập 1Video Bài 93 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

b) (-5,6)x + 2,9x - 3,86 = -9,8

Lời giải:

a) 3,2.x+(-1,2).x+2,7= -4,9

     3,2.x + (-1,2).x = -4,9 – 2,7

     3,2.x + (-1,2).x = -7,6

     [3,2 + (-1,2)].x = -7,6

     2x = -7,6

     x = -7,6 : 2

     x = -3,8.

Vậy x = -3,8.

b) (-5,6).x + 2,9.x - 3,86 = -9,8

     (-5,6).x + 2,9.x = -9,8 + 3,86

     (-5,6).x + 2,9.x = -5,94

     [(-5,6) + 2,9].x = -5,94

     -2,7.x = -5,94

     x = -5,94: (-2,7)

     x = 2,2

Vậy x = 2,2.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Giải bài 93 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học