Bài 5 trang 65 SBT Toán 7 Tập 1Bài 5: Đại lượng tỉ tệ thuận

Bài 5 trang 65 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Đố: em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ một biểu đồ hình cột:

Số liệu360 460 520 640700
Chiều cao của cột(mm)18 23 32

Long bảo rằng trong bảng có chỗ sai

Vân ngạc nhiên hỏi: “vì sao biết là sai khi anh chưa biết số liệu gì và em cũng chưa điền xong”

Long giải thích: “chiều cao của các cột phải tỉ lệ thuận với các số liệu tương ứng”

Hãy chữa chỗ sai trong bảng và điền nốt các số đúng vào ô trống

Lời giải:

Chỗ sai trong bảng: 520 tương ứng với chiều cao là 32.

Sai vì (360/18)=(460/23) ≠ (520/32)

Phải sửa 32 thành 26.

Khi đó ta có: 360/18 = 460/23 = 520/26 = 20.

Ta có bảng sau:

Số liệu 360 460 520 640 700
Chiều cao của cột(mm) 18 23 26 32 35

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 1 Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-1-dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học