Bài 1 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 1 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Chọn câu sai

A. Thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó.

B. Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường.

C. Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đổi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công

D. Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và trái đất.

Lời giải:

Đáp án A sai.

Vì thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường chỉ phụ thuộc vào vị trí đó.

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-35-the-nang-the-nang-trong-truong.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học